fbpx

Sektorer vi
jobber med

BANK, FINANS OG FORSIKRINGSBRANSJEN

Samlet sett er bank-, finans- og forsikringsbransjen viktige drivkrefter for økonomisk vekst og stabilitet, og tilbyr en rekke produkter og tjenester som bidrar til å møte ulike økonomiske behov og utfordringer for både privat – og bedriftsmarkedet.

Bransjen er i rask endring, både det digitale kappløpet, disrupsjon og regulatoriske endringer vil påvirke takten og utviklingen og dette har ført til både utfordringer og muligheter for industrien.

Utfordringer:

 1. Konkurranse fra nye aktører: Fintech-selskaper har tatt opp konkurransen med etablerte finansinstitusjoner og utfordrer deres tradisjonelle forretningsmodeller og verdikjeder. Dette kan true de etablerte aktørenes markedsandeler og inntektsstrømmer.
 2. Regulering: Endringene i finansbransjen har ført til behovet for nye reguleringer for å håndtere risiko og beskytte forbrukere. Dette kan være utfordrende for både nye og etablerte aktører, da det krever betydelige ressurser og kan øke kostnadene.
 3. Teknologisk kompleksitet: Fintech-selskaper har bidratt til å øke kompleksiteten i finansbransjen, spesielt når det gjelder bruk av avansert teknologi som kunstig intelligens og blokkjeder. Dette krever spesialisert kunnskap og investeringer i teknologi for å holde seg konkurransedyktige.

Muligheter:

 1. Økt tilgang til finansielle tjenester: Fintech-selskaper har gjort det lettere og billigere for mange å få tilgang til finansielle tjenester, spesielt de som tidligere var underbankert. Dette kan bidra til å øke finansiell inkludering og økonomisk vekst.
 2. Forbedret kundeopplevelse: Med bruk av ny teknologi kan fintech-selskaper forbedre kundeopplevelsen ved å tilby raskere, mer personlig og mer tilpassede tjenester.
 3. Effektivisering og kostnadsbesparelser: Fintech-selskaper kan bidra til å redusere kostnadene og øke effektiviteten i finansbransjen, spesielt når det gjelder automatisering og bruk av skybaserte tjenester.

I sum kan innovasjon og disrupsjon i finansbransjen føre til en mer effektiv og tilgjengelig økonomi, men det kan også medføre noen utfordringer. De etablerte aktørene som evner å tilpasse seg og utnytte nye muligheter vil trolig kunne overleve og trives i det nye landskapet.

 

Fremtidens ledere

Fremtidens ledere i finansbransjen vil møte mange utfordringer og muligheter som krever visse ferdigheter og egenskaper for å lykkes. Her er noen krav som kan være viktige for fremtidens ledere i finansbransjen:

 1. Teknologisk forståelse: Ledere i finansbransjen må ha en god forståelse av avansert teknologi som blokkjeder, kunstig intelligens og skytjenester. Dette vil hjelpe dem med å ta informerte beslutninger om hvordan man skal bruke teknologi for å drive virksomheten mer effektivt og innovativt.
 2. Evne til å håndtere risiko: Risikostyring er en viktig del av finansbransjen, og ledere må ha en god forståelse av risiko og evnen til å håndtere den på en effektiv måte. Dette kan innebære å utvikle og implementere risikostyringsstrategier som sørger for at virksomheten er i samsvar med lover og regler.
 3. Sterk forretningsforståelse: Ledere i finansbransjen må ha en god forståelse av bransjen og dens økonomiske virkelighet. Dette krever et bredt spekter av kunnskap om finansielle instrumenter, markedsdynamikk og økonomiske trender.
 4. Strategisk tenkning: Ledere i finansbransjen må kunne tenke strategisk og utvikle langsiktige planer som tar hensyn til selskapets mål og visjon. De må også være i stand til å tilpasse seg raske endringer i bransjen.
 5. Kommunikasjonsevner: Kommunikasjonsevner er avgjørende for ledere i finansbransjen, da de må kunne kommunisere klart og tydelig med kunder, ansatte og interessenter. De må også være gode til å lytte og forstå andres perspektiver.
 6. Etisk og moralsk lederskap: I en bransje som er avhengig av tillit, er etisk og moralsk lederskap avgjørende. Ledere i finansbransjen må kunne vise integritet og ansvarlighet i sin forretningspraksis og ta ansvar for å opprettholde etiske standarder i organisasjonen.

Samlet sett vil fremtidens ledere i finansbransjen trenge en kombinasjon av teknologisk forståelse, forretningsforståelse, strategisk tenkning, kommunikasjonsevner og etisk/moralsk lederskap for å lykkes i en bransje i rask utvikling.

 

Hvorfor Assessit

Assessit har gjennomført mange prosjekter og oppdrag til både store og mindre kunder innen bank, finans og forsikring i løpet av de siste 20 årene. Vi har god kunnskap om utfordringene og mulighetene som vil prege denne sektoren i fremtiden.

Hos Assessit har vi erfarne konsulenter som tidligere selv har arbeidet i finansbransjen og som vil bistå deg som kunde og kandidat som strategisk rådgivere innen denne bransjen.

Har du lyst å høre mer om de oppdragene vi har løst og hvordan vi jobber med våre kunder? Da er det bare å kontakte oss.

EIENDOM, BYGG OG ANLEGG

Eiendom, bygg og anleggsbransjen (EBA-bransjen) er en sektor som omfatter virksomheter som er involvert i planlegging, utvikling, konstruksjon og forvaltning av eiendommer, byggverk og infrastruktur. Denne sektoren er en viktig del av økonomien og bidrar til å skape arbeidsplasser og økonomisk vekst.

Med økende krav til miljøvennlighet og bærekraft, samt endringer i regelverk og forskrifter står bransjen overfor økt press, i tillegg til press for å effektivisere arbeidsprosesser og redusere kostnader.

Bransjen må ha fokus på innovasjon og vekst, spesielt når det gjelder å utvikle nye, bærekraftige bygg- og anleggsprosjekter. Det økende behovet for digitalisering og automatisering av arbeidsprosesser gir også muligheter for økt produktivitet og kostnadsbesparelser i bransjen.

 

Utfordringer:

 1. Økende krav til bærekraft: EBA-bransjen står overfor økende krav til å bygge og utvikle bærekraftige bygg og infrastrukturprosjekter. Dette krever at bransjen endrer arbeidsprosessene og materialene som brukes for å redusere miljøpåvirkningen.
 2. Arbeidskraftmangel: Det er en utfordring å tiltrekke seg og beholde kvalifisert arbeidskraft i EBA-bransjen. Det er også mangel på fagfolk innen enkelte områder som for eksempel teknologi og digitalisering. Nye regulatoriske forhold for innleie av arbeidskraft i EBA-bransjen, kombinert med krig i Europa vil skape mer mangel på arbeidskraft i tiden fremover.
 3. Økende kostnader: Kostnadene for byggematerialer og arbeidskraft øker stadig, og dette kan føre til redusert lønnsomhet og utfordringer med å opprettholde en bærekraftig forretningsmodell.

Muligheter:

 1. Innovasjon og teknologisk utvikling: EBA-bransjen har muligheten til å utvikle og implementere ny teknologi og innovative prosesser for å øke produktiviteten og effektivisere arbeidsprosessene.
 2. Økt etterspørsel etter bærekraftige løsninger: Det økende fokuset på bærekraft gir EBA-bransjen muligheten til å utvikle og tilby nye, bærekraftige produkter og tjenester som er i tråd med kundenes og samfunnets krav.
 3. Samfunnsnytte: EBA-bransjen spiller en viktig rolle i å utvikle og vedlikeholde bygninger og infrastruktur som er avgjørende for samfunnets funksjon og utvikling. Dette gir muligheter for å bidra til å gjøre verden til et bedre sted å leve.

 

Fremtidens ledere

Fremtidens ledere i EBA-bransjen vil møte en rekke utfordringer og muligheter. For å kunne håndtere disse, vil de måtte ha en rekke ferdigheter og egenskaper. Noen av de viktigste kravene til fremtidens ledere i EBA-bransjen inkluderer:

 1. Bred forretningsforståelse: Ledere i EBA-bransjen må ha en bred forretningsforståelse og kunne se sammenhenger og muligheter på tvers av ulike områder som teknologi, bærekraft og økonomi.
 2. Evne til å håndtere endring: EBA-bransjen er i stadig endring, og ledere må være i stand til å tilpasse seg og håndtere nye utfordringer og muligheter.
 3. Kompetanse innen teknologi og digitalisering: Teknologi spiller en stadig større rolle i EBA-bransjen, og ledere må ha kompetanse innen dette området for å kunne utnytte mulighetene som teknologien gir.
 4. Bærekraftig tankegang: Ledere i EBA-bransjen må ha en bærekraftig tankegang og kunne integrere bærekraftige løsninger og prinsipper i alle aspekter av virksomheten.
 5. Sterke mellommenneskelige ferdigheter: Ledere i EBA-bransjen må ha sterke mellommenneskelige ferdigheter og kunne bygge relasjoner med kunder, samarbeidspartnere og ansatte.
 6. Evne til å tenke strategisk: Ledere i EBA-bransjen må ha evnen til å tenke langsiktig og strategisk for å kunne utvikle og realisere visjoner og mål for virksomheten. 

Hvorfor Assessit

Vi i Assessit har kompetente konsulenter med egen erfaring fra bransjen – de kjenner utfordringene, bransjen og fremtidens muligheter. I løpet av de siste 20 årene har vi gjennomført en lang rekke oppdrag og prosjekter for virksomheter innen Eiendom, Bygg og Anlegg.

Det er blant annet innenfor entreprenør, rådgivende ingeniører, eiendomsforvaltere og -utbyggere samt leverandører til bransjen. Vi har også jobbet tett på de største samferdselsprosjektene i Norge,

Har du lyst å høre mer om de oppdragene vi har løst og hvordan vi jobber med våre kunder? Da er det bare å kontakte oss.

IT OG TELEKOM

IT-og telekom sektoren er preget av konstant innovasjon og utvikling av teknologi i en forrykende fart.

Dette kan inkludere alt fra programvare og datamaskiner til mobiltelefoner og internettjenester. IT-sektoren spiller en stadig viktigere rolle i moderne samfunn, og er en nøkkelindustri i mange land.

Innenfor IT-sektoren finnes det også en rekke forskjellige spesialiserte områder, som for eksempel programvareutvikling, nettverkssikkerhet, databehandling og IT-tjenester. Mange bedrifter i IT-sektoren er også involvert i forskning og utvikling av nye teknologier, og har som mål å skape innovative produkter og tjenester som kan forbedre menneskers liv og arbeid.

IT-sektoren har vokst raskt de siste tiårene, og det er forventet at denne veksten vil fortsette i årene som kommer. Som et resultat er IT-sektoren en viktig arbeidsgiver og gir mange muligheter for karriereutvikling og vekst.

IT-sektoren står overfor en rekke utfordringer og muligheter i årene som kommer. Noen av de viktigste inkluderer:

Utfordringer:

 1. Personvern og sikkerhet: Som IT-sektoren blir stadig mer integrert i våre liv og virksomheter, øker også bekymringen for personvern og datasikkerhet. Selskaper må investere i robuste sikkerhetstiltak og sikre at de overholder strenge personvernregler for å beskytte brukernes data.
 2. Teknologisk utvikling: IT-sektoren er kjent for å være raskt bevegelig og innovativ, men dette betyr også at selskaper må være i stand til å tilpasse seg og utvikle seg raskt for å forbli konkurransedyktige. Dette kan være utfordrende for mindre eller mindre erfarne bedrifter.
 3. Mangfold og inkludering: IT-sektoren har lenge vært preget av manglende mangfold og inkludering. Selskaper må være mer bevisste på å skape et inkluderende arbeidsmiljø og fremme mangfold for å tiltrekke seg og beholde talentfulle medarbeidere.

Muligheter:

 1. Kunstig intelligens (AI): AI-teknologier som maskinlæring og dyp læring har potensial til å transformere nesten alle bransjer. IT-sektoren kan spille en viktig rolle i utviklingen og implementeringen av AI-teknologier.
 2. Internett of Things (IoT): IoT-teknologier gir mulighet for å koble sammen en rekke forskjellige enheter og gjøre dem smartere og mer effektive. Dette kan ha stor nytteverdi for både forbrukere og bedrifter.
 3. Blockchain: Blockchain-teknologier kan brukes til å skape desentraliserte og sikre systemer for utveksling av informasjon og transaksjoner. Dette kan være spesielt relevant for bransjer som finans og helsevesen.
 4. Økt bruk av skytjenester: Skytjenester blir stadig mer vanlig, og gir virksomheter en mer fleksibel og kostnadseffektiv måte å håndtere data og programvare på. Dette kan føre til økt etterspørsel etter skytjenester og relatert teknologi.

Samlet sett har IT-sektoren mange spennende muligheter og potensial for vekst og innovasjon i årene som kommer. Samtidig vil det også være viktig å takle de utfordringene som sektoren står overfor på en effektiv og bærekraftig måte.

 

Fremtidens ledere

Fremtidens ledere i IT- og telekom sektoren vil møte en rekke utfordringer og krav som krever spesifikke ferdigheter og egenskaper. Noen av de viktigste kravene til fremtidens ledere inkluderer:

 1. Teknisk kunnskap: Ledere i IT-bransjen må ha en dyp forståelse av teknologien og bransjens utvikling. De må være i stand til å håndtere tekniske problemer og ta beslutninger basert på teknisk innsikt.
 2. Strategisk tenking: Ledere i IT-bransjen må kunne utvikle og implementere strategier for å møte utfordringene og mulighetene som sektoren står overfor. De må kunne tenke langsiktig og se muligheter for innovasjon og vekst.
 3. Lederskap og kommunikasjon: Ledere i IT-bransjen må kunne lede og motivere teamene sine, samt kommunisere tydelig og effektivt med alle interessenter, både internt og eksternt. De må også kunne skape en inkluderende og støttende arbeidskultur.
 4. Endringsledelse: IT-bransjen er preget av rask teknologisk utvikling og kontinuerlige endringer. Ledere i IT-bransjen må være i stand til å navigere og lede organisasjoner gjennom endringer og usikkerhet.
 5. Innovasjon: IT-bransjen er avhengig av innovasjon for å holde tritt med den raske teknologiske utviklingen og møte kundenes behov. Ledere i IT-bransjen må være i stand til å identifisere og utvikle nye ideer og produkter.
 6. Globalt perspektiv: IT-bransjen er en global bransje, og ledere må ha en forståelse av de kulturelle og økonomiske forskjellene som påvirker virksomhetens suksess i ulike deler av verden.

Samlet sett vil fremtidens ledere i IT-bransjen måtte kombinere teknisk kunnskap med sterke lederegenskaper, strategisk tenking og innovativ tenkning for å kunne lykkes i en stadig mer kompleks og konkurranseutsatt bransje.

 

Hvorfor Assessit

I de seneste 20 år har vi i Assessit gjennomført en lang rekke oppdrag og prosjekter for virksomheter innenfor IT- og Telekom sektoren. Hos Assessit har vi erfarne konsulenter som tidligere selv har jobbet innen IT, Telekom og media og fungert som strategiske rådgivere til bransjen. 

IT og Telecom er bransjer under store endringer og dette utfordrer etablerte løsninger og setter store krav til nye tanker og måter å jobbe på, både for organisasjoner og for ledere. 

Har du lyst å høre mer om de oppdragene vi har løst og hvordan vi jobber med våre kunder? Da er det bare å kontakte oss.

CONSUMER OG RETAIL

Consumer og retail sektoren er sterkt påvirket av forbrukeratferd og trender. Consumer sektoren omfatter selskaper som produserer varer og tjenester for personlig forbruk, som for eksempel mat, klær, elektronikk, kosmetikk og husholdningsartikler. Retail sektoren, på den annen side, omfatter selskaper som selger disse produktene direkte til forbrukerne gjennom butikker, nettbutikker og andre salgskanaler.

Retail sektoren kan igjen deles inn i ulike undersektorer, som for eksempel dagligvarehandel, mote, elektronikk, møbler og spesialbutikker. I dagens marked er retail sektoren i stadig endring, da teknologiske fremskritt og endringer i forbrukeratferd påvirker hvordan folk handler og hvilke produkter de ønsker å kjøpe. Dette har ført til økt konkurranse og press på retail selskaper for å tilby unike og engasjerende opplevelser for kundene.

Consumer og retail sektoren har begge høye krav til kundetilfredshet og lojalitet, og det er viktig for selskaper i disse sektorene å være i stand til å tilby konkurransedyktige priser, høy kvalitet på produkter og god kundeservice. I dagens marked krever også suksess i disse sektorene en sterk digital tilstedeværelse og evne til å utnytte nye teknologier og plattformer for å nå kunder på en effektiv måte.

Consumer og retail sektoren står overfor en rekke utfordringer og muligheter i dagens marked, inkludert:

Utfordringer:

 1. Konkurranse: Konkurranse mellom selskaper i sektoren er høy, og det kan være vanskelig å skille seg ut i en overmettet markedsplass.
 2. Endringer i forbrukeratferd: Endringer i forbrukeratferd og -preferanser kan føre til at selskaper må tilpasse seg raskt for å møte kundenes krav og forventninger.
 3. Digital transformasjon: Digitalisering har påvirket både måten forbrukere handler på og hvordan selskaper driver virksomheten. Selskaper som ikke tilpasser seg digitalisering risikerer å miste markedsandeler.
 4. Priskrig: Priskrig kan føre til at selskaper må redusere prisene sine for å være konkurransedyktige, noe som kan føre til lavere inntekter og lavere marginer.

Muligheter:

 1. Økt fokus på bærekraftighet: Det økende fokuset på bærekraftighet gir muligheter for selskaper som kan tilby miljøvennlige og bærekraftige produkter og tjenester.
 2. Personlig tilpasning: Selskaper som kan tilby personlig tilpasning av produktene sine, basert på data om kundenes preferanser, kan skille seg ut i markedet og øke kundelojaliteten.
 3. Teknologisk innovasjon: Nye teknologier, som kunstig intelligens og augmented reality, gir muligheter for selskaper til å tilby unike og engasjerende opplevelser for kundene.
 4. Økt kundetilfredshet: Fokus på kundetilfredshet kan føre til økt lojalitet og tilfredshet, og kan bidra til å skille seg ut i en konkurransedyktig markedsplass.

Samlet sett kan consumer og retail sektoren oppleve både utfordringer og muligheter i dagens marked. Det er viktig for selskaper i disse sektorene å være i stand til å tilpasse seg endringer i forbrukeratferd og teknologisk utvikling, samtidig som de opprettholder et fokus på kundetilfredshet og tilbyr unike og bærekraftige produkter og tjenester.

 

Fremtidens ledere

Fremtidens ledere i consumer og retail sektoren vil møte en rekke utfordringer og muligheter, og det er visse krav som vil være avgjørende for å lykkes i disse sektorene. Her er noen av kravene som kan være viktige:

 1. Evne til å tilpasse seg endringer: Endringer i teknologi og forbrukeratferd skjer stadig raskere, og ledere i consumer og retail sektoren må være i stand til å tilpasse seg disse endringene og være innovative og fleksible.
 2. Sterk digital kompetanse: Digitalisering påvirker både hvordan selskaper driver virksomheten og hvordan forbrukere handler, og ledere i disse sektorene må ha en sterk digital kompetanse og være i stand til å utnytte teknologien på en effektiv måte.
 3. Kundesentrert fokus: Kundetilfredshet og lojalitet er avgjørende i consumer og retail sektoren, og ledere må ha en sterk forståelse av kundenes behov og ønsker, og være i stand til å tilby unike og personlig tilpassede opplevelser.
 4. Fokus på bærekraftighet: Bærekraftighet blir stadig viktigere for forbrukere, og ledere i consumer og retail sektoren må ha et fokus på å tilby miljøvennlige og bærekraftige produkter og tjenester.
 5. Sterk kommunikasjonsevne: Ledere i disse sektorene må være i stand til å kommunisere effektivt med kunder, ansatte og samarbeidspartnere, og være i stand til å håndtere konflikter og vanskelige situasjoner på en profesjonell måte.
 6. Fokus på samarbeid og teamarbeid: Consumer og retail sektoren krever ofte tverrfaglig samarbeid mellom ulike avdelinger og team, og ledere må være i stand til å samarbeide og motivere ansatte for å oppnå felles mål.
 7. Evne til å håndtere risiko: Selskaper i disse sektorene må være villige til å ta risiko og innovasjon for å kunne tilpasse seg endringer og skille seg ut i markedet. Ledere må ha evnen til å håndtere risiko og gjøre smarte beslutninger basert på data og analyser.

Samlet sett er kravene til ledere i consumer og retail sektoren mange og varierte, og det vil kreve en kombinasjon av kompetanser og egenskaper for å lykkes i disse sektorene.

 

Hvorfor Assessit

I løpet av de siste snart 20 år har Assessit sine konsulenter gjennomført en lang rekke oppdrag og prosjekter for virksomheter innen Consumer og Retail. Vi har erfarne konsulenter med spesifikk erfaring innenfor nettopp denne bransjen som bruker egen erfaring og nettverk til å løse kompliserte oppdrag for våre kunder. 

Har du lyst å høre mer om de oppdragene vi har løst og hvordan vi jobber med våre kunder? Da er det bare å kontakte oss.

IDEELLE ORGANISASJONER, IDRETT OG KULTUR

Organisasjonslivet og frivillig sektor omfatter en rekke ulike organisasjoner og grupper som arbeider for å fremme bestemte formål eller interesser. Disse organisasjonene kan være basert på et bredt spekter av temaer, fra humanitære og veldedige formål til politiske, kulturelle eller idrettslige interesser.

Organisasjonslivet omfatter alle typer organisasjoner, fra små lokale organisasjoner til store, globale organisasjoner som arbeider på tvers av landegrenser. Disse organisasjonene kan være non-profit eller for-profit, og kan variere fra frivillige organisasjoner til profesjonelle organisasjoner med ansatte og budsjett.

Frivillig sektor er en del av organisasjonslivet som består av frivillige organisasjoner og grupper som arbeider for å fremme bestemte formål uten å ta ut profitt. Disse organisasjonene er avhengige av frivillig arbeid og donasjoner for å drive sin virksomhet. Frivillige organisasjoner kan variere fra lokale grupper som arbeider for å støtte et lokalsamfunn, til store, globale organisasjoner som arbeider for å adressere globale utfordringer som klimaendringer, fattigdom og helse.

Organisasjonslivet og frivillig sektor spiller en viktig rolle i samfunnet ved å arbeide for å fremme bestemte formål og interesser, og ved å gi en plattform for samfunnsengasjement og frivillig arbeid. Disse organisasjonene kan også være en viktig kilde til sosial kapital og samfunnsbygging, og kan bidra til å styrke samfunnsvevet ved å bringe sammen mennesker med felles interesser og verdier.

Organisasjonslivet og frivillig sektor står overfor en rekke utfordringer og muligheter i dagens samfunn. Inkludert:

Utfordringer:

 1. En av de største utfordringene for organisasjonslivet og frivillig sektor er å skaffe tilstrekkelig finansiering og ressurser for å oppfylle sine formål og målsettinger. Mange organisasjoner og grupper sliter med å skaffe tilstrekkelige midler for å drive sin virksomhet, og konkurransen om offentlige midler og private donasjoner kan være hard.
 2. En annen utfordring er å tiltrekke seg og beholde frivillige medarbeidere. Mange organisasjoner har et behov for en stor og stabil base av frivillige som kan bidra med tid, kompetanse og engasjement. Men det kan være utfordrende å rekruttere og beholde frivillige, spesielt når det er mange organisasjoner som konkurrerer om de samme frivillige.
 3. En tredje utfordring er å opprettholde relevansen og effektiviteten til organisasjoner og grupper i en stadig endrende samfunn. Samfunnsmessige og teknologiske endringer kan føre til nye utfordringer og muligheter som organisasjoner må tilpasse seg.

Muligheter:

 1. Teknologiske og sosiale endringer gir nye muligheter for å nå ut til potensielle støttespillere og frivillige, og nye former for digitalt engasjement kan åpne opp for en bredere og mer mangfoldig frivillig base.
 2. Det økende fokuset på bærekraft og samfunnsansvar kan også skape nye muligheter for organisasjoner og grupper som arbeider for å adressere sosiale og miljømessige utfordringer.
 3. Videre kan samarbeid og partnerskap mellom organisasjoner og andre aktører i samfunnet, som næringslivet og offentlig sektor, føre til nye muligheter for å løse felles utfordringer og oppnå felles mål.

I sum, organisasjonslivet og frivillig sektor står overfor utfordringer og muligheter i dagens samfunn. Ved å tilpasse seg endringene og utnytte mulighetene som finnes, kan organisasjoner og grupper fortsette å spille en viktig rolle i å adressere samfunnsutfordringer og fremme samfunnsengasjement og frivillig arbeid.

 

Fremtidens ledere

Fremtidens ledere i organisasjonslivet må ha en rekke kompetanser og egenskaper for å kunne navigere i en stadig mer kompleks og dynamisk samfunnskontekst. Her er noen av de viktigste kravene:

 1. Evne til å tenke strategisk: Ledere må kunne se fremover og forutse endringer og trender i samfunnet og organisasjonens omgivelser. De må kunne utvikle en klar strategi og målsettinger for organisasjonens arbeid, og kunne tilpasse strategien når omstendighetene endrer seg.
 2. Ledelse og samarbeid: Ledere må kunne inspirere og motivere både ansatte og frivillige til å arbeide sammen for å oppnå organisasjonens mål. De må kunne skape et inkluderende og samarbeidende arbeidsmiljø, og være i stand til å håndtere konflikter og utfordringer.
 3. Digital kompetanse: Med stadig mer bruk av teknologi og digitale verktøy i organisasjonslivet, er det viktig at ledere har en god forståelse av teknologien og hvordan den kan brukes til å støtte organisasjonens arbeid og kommunikasjon.
 4. Bærekraft og samfunnsansvar: Fremtidens ledere må ha en forståelse av betydningen av bærekraft og samfunnsansvar, og kunne integrere disse verdiene i organisasjonens arbeid og beslutninger.
 5. Kommunikasjon og formidling: Ledere må kunne kommunisere effektivt både internt og eksternt, og formidle organisasjonens budskap og verdier på en tydelig og engasjerende måte.
 6. Endringskompetanse: Ledere må kunne håndtere endring og usikkerhet, og være i stand til å tilpasse organisasjonen til nye omstendigheter og utfordringer.
 7. Strategisk nettverksbygging: Ledere må kunne bygge relasjoner og samarbeid med andre organisasjoner, offentlige myndigheter og andre relevante aktører for å oppnå felles mål og adressere felles utfordringer.
 8. Inkludering og mangfold: Ledere må ha en forståelse av og evne til å håndtere ulike kulturer, verdier og perspektiver, og være i stand til å skape en inkluderende arbeidsplass for alle ansatte og frivillige.

I sum, fremtidens ledere i organisasjonslivet må ha en rekke kompetanser og egenskaper for å kunne lede organisasjoner i en stadig mer kompleks og dynamisk samfunnskontekst. De må kunne tilpasse seg endringer og nye utfordringer, samtidig som de skaper en inkluderende og samarbeidende arbeidsplass for ansatte og frivillige.

 

Hvorfor Assessit

løpet av de siste 20 årene har vi i Assessit gjennomført en lang rekke krevende prosjekter og oppdrag til kultursektoren og ideelle medlemsorganisasjoner. Vi har i en årrekke hatt et nært og godt samarbeid med Norges Idrettsforbund og Olympiatoppen og har blant annet satt sammen ledergruppen til NIF. Vi har også et samarbeid der vi kårer Årets Unge Idrettsleder i samarbeid med Norges idrettsforbund og setter utvikling av ungt lederskap på agendaen. 

Våre erfarne konsulenter har gjennomført norske og internasjonale krevende prosjekter og oppdrag. Både kultursektoren og ideelle organisasjoner er preget av komplekse utfordringer og må også forholde seg til sitt samfunnsansvar. 

Har du lyst å høre mer om de oppdragene vi har løst og hvordan vi jobber med våre kunder? Da er det bare å kontakte oss.

OFFENTLIG SEKTOR

Offentlig sektor refererer til den delen av økonomien som drives og kontrolleres av staten, kommunene og fylkeskommunene. Den offentlige sektoren omfatter en rekke tjenester som er tilgjengelige for befolkningen, og som er finansiert av offentlige midler.

Eksempler på tjenester som tilbys av den offentlige sektoren inkluderer utdanning, helse- og omsorgstjenester, transportinfrastruktur, rettshjelp, forsvar, politi og brannvesen, og miljøvern.

Offentlig sektor er en viktig del av samfunnet, og dens oppgave er å sørge for at befolkningen har tilgang til grunnleggende tjenester, samt å ivareta samfunnets felles interesser og behov. Offentlig sektor er også ansvarlig for å regulere økonomien, og for å sikre at næringslivet og forbrukerne opererer i henhold til lover og regler.

Offentlig sektor har ofte ulike organisasjonsformer, avhengig av hvilken oppgave eller tjeneste som tilbys. Den kan være organisert som et direktorat, en kommune, et fylkeskommunalt organ eller som en statlig etat. Det finnes også ulike former for samarbeid mellom offentlig og privat sektor, som for eksempel offentlig-privat samarbeid (OPS) og offentlig-privat partnerskap (PPP).

Offentlig sektor står overfor en rekke utfordringer og muligheter. Her er noen av dem:

Utfordringer:

 1. Press på offentlige budsjetter: Offentlig sektor har begrensede ressurser og må finne måter å levere tjenester på en effektiv og bærekraftig måte innenfor sine budsjetter.
 2. Aldring av befolkningen: Aldring av befolkningen fører til økt etterspørsel etter helsetjenester og omsorg, noe som stiller økte krav til offentlig sektor.
 3. Teknologisk utvikling: Teknologisk utvikling og digitalisering fører til at offentlig sektor må tilpasse seg og utnytte teknologi på en effektiv måte for å levere tjenester.
 4. Økende kompleksitet: Det offentlige står overfor stadig mer komplekse og sammensatte problemstillinger som krever tverrfaglig samarbeid og koordinering.
 5. Politisk og administrativ stabilitet: Offentlig sektor må kunne opprettholde stabilitet og kontinuitet, til tross for endringer i politiske og administrative ledere.

Muligheter:

 1. Teknologisk utvikling: Teknologisk utvikling gir muligheter for å øke effektiviteten og kvaliteten på tjenestene som offentlig sektor leverer.
 2. Samfunnsengasjement: Økt samfunnsengasjement og krav til åpenhet og transparens gir offentlig sektor muligheter til å styrke tilliten og samarbeidet med innbyggerne.
 3. Innovasjon og samarbeid: Offentlig sektor kan dra nytte av innovasjon og samarbeid med andre sektorer for å levere tjenester på en mer effektiv og bærekraftig måte.
 4. Menneskelige ressurser: Offentlig sektor har muligheter til å tiltrekke seg og beholde dyktige ansatte som er motivert av å jobbe for fellesskapets beste.
 5. Økt bevissthet om samfunnsansvar: Økt bevissthet om samfunnsansvar gir offentlig sektor muligheter til å ta en ledende rolle i arbeidet med å håndtere globale utfordringer som klimaendringer og sosial ulikhet.

 

Fremtidens ledere

Fremtidens ledere i offentlig sektor må være i stand til å håndtere de ovennevnte utfordringene og dra nytte av mulighetene som teknologi og samfunnsengasjement gir. Her er noen krav til fremtidens ledere i offentlig sektor:

 1. Evne til å tenke strategisk: Fremtidens ledere i offentlig sektor må kunne tenke strategisk og se fremover for å forutse utfordringer og muligheter.
 2. Kunnskap om teknologi: Ledere i offentlig sektor må ha kunnskap om teknologi og være i stand til å utnytte teknologiske løsninger for å øke effektiviteten og kvaliteten på tjenestene som leveres.
 3. Evne til å samarbeide og koordinere: Offentlig sektor har ofte komplekse organisasjonsstrukturer, og fremtidens ledere må kunne samarbeide og koordinere på tvers av avdelinger og sektorer for å oppnå felles mål.
 4. Sterke kommunikasjonsferdigheter: Kommunikasjon er viktig i offentlig sektor for å bygge tillit og engasjement blant innbyggerne. Ledere må kunne kommunisere klart og tydelig og lytte til innspill fra ulike interessegrupper.
 5. Kunnskap om samfunnsansvar: Offentlig sektor spiller en viktig rolle i å ivareta samfunnsansvaret, og ledere må ha kunnskap om samfunnsansvar og kunne sette dette i praksis i sin ledelse.
 6. Evne til å tilpasse seg endring: Endringer i politiske og samfunnsmessige forhold krever at ledere i offentlig sektor er i stand til å tilpasse seg og håndtere endringer på en effektiv måte.

 

Hvorfor Assessit?

I løpet av de siste 20 årene har vi i Assessit gjennomført en lang rekke krevende prosjekter og oppdrag innen offentlig sektor.

Våre erfarne konsulenter har god kjennskap til lover og regler knyttet til offentlige prosesser og har lang erfaring med å involvere ansettelsesutvalg og skrive gode innstillinger.

Har du lyst å høre mer om de oppdragene vi har løst og hvordan vi jobber med våre kunder? Da er det bare å kontakte oss.

ENERGI, OLJE OG GASS

Energi sektoren omfatter alle bedrifter, organisasjoner og institusjoner som er involvert i produksjon, distribusjon og salg av energi. Dette inkluderer bedrifter som produserer energi fra kilder som kull, olje, gass, vind, sol og vannkraft, samt bedrifter som driver med transport, lagring og distribusjon av energi. Energi sektoren spiller en viktig rolle i økonomien, da tilgangen til pålitelig og rimelig energi er avgjørende for produksjon av varer og tjenester i mange bransjer. Samtidig har energi sektoren også betydelige miljømessige utfordringer knyttet til klimaendringer og forurensning, og det er økende fokus på å utvikle og implementere bærekraftige energiløsninger.

Norge er en betydelig aktør i produksjon av olje og gass, vannkraft og har videre potensiale for utbygging av vindkraft.

Energi sektoren står overfor en rekke utfordringer og muligheter, noen av de viktigste inkluderer:

Utfordringer:

 1. Klimaendringer: Energi sektoren er en av de største bidragsyterne til klimaendringer på grunn av utslipp av klimagasser fra produksjon og bruk av fossilt brensel.
 2. Endrede markedsforhold: Energimarkedene er i stadig endring, og det er økende konkurranse og prispress fra alternative energikilder som fornybar energi og batterilagring.
 3. Teknologisk utvikling: Den teknologiske utviklingen skjer raskt, og energi sektoren må holde tritt med endringer innenfor digitalisering, automatisering, og utvikling av nye energiteknologier.
 4. Regulering og politikk: Energi sektoren er sterkt regulert, og endringer i politikk og regulering kan påvirke bransjen og bedriftene i sektoren.

Muligheter:

 1. Fornybar energi: Det er økende etterspørsel etter fornybar energi og utviklingen av teknologi for å utvinne energi fra sol, vind, vann og biomasse gir store muligheter for bedrifter i sektoren.
 2. Energi effektivitet: Økt fokus på energieffektivitet gir muligheter for å utvikle og levere teknologier og tjenester som hjelper kunder å redusere energiforbruket.
 3. Digitalisering og automatisering: Digitalisering og automatisering gir muligheter for å effektivisere og automatisere produksjon, lagring og distribusjon av energi.
 4. Grønn økonomi: Overgangen til en grønn økonomi og bærekraftig utvikling gir muligheter for bedrifter som kan tilby bærekraftige løsninger og teknologier for å møte kravene fra både myndigheter og kunder

 

Fremtidens ledere

Fremtidens ledere i energi sektoren vil møte betydelige utfordringer og muligheter, og det vil være flere krav til dem for å håndtere disse utfordringene og utnytte mulighetene. Noen av de viktigste kravene inkluderer:

 1. Teknisk kompetanse: Fremtidens ledere i energi sektoren må ha god teknisk kunnskap og forståelse av energiteknologi, fornybar energi og avansert dataanalyse og digitale teknologier.
 2. Forretningsmessig forståelse: Ledere i energi sektoren må ha god forretningsforståelse, strategisk tenkning, og være i stand til å drive virksomheten på en økonomisk bærekraftig måte.
 3. Evne til å håndtere endring: Energimarkedene og teknologiene endres raskt, og ledere må være i stand til å tilpasse seg og håndtere endringer på en effektiv måte.
 4. Klima og bærekraft fokus: Ledere i energi sektoren må være opptatt av bærekraft og ha kunnskap om hvordan man kan redusere karbonavtrykket og drive virksomheten på en måte som er miljøvennlig.
 5. Innovasjon og entreprenørskap: Ledere i energi sektoren må være innovative og tenke utenfor boksen for å utvikle nye produkter og tjenester, og de må være i stand til å identifisere nye forretningsmuligheter.
 6. Samarbeid og nettverksbygging: Energimarkedet er komplekst og involverer mange ulike aktører, og ledere må være i stand til å bygge sterke nettverk og samarbeide med ulike interessenter for å oppnå felles mål og resultater.
 7. Ledelse og kommunikasjon: Ledere i energi sektoren må ha gode lederegenskaper og kommunikasjonsevner, og de må være i stand til å motivere, inspirere og lede sine ansatte til å nå felles mål.

 

Hvorfor Assessit?

Assessit har i løpet av de siste snart 20 årene gjennomført en rekke prosjekter og oppdrag for store og små kunder innen energibransjen. Assessit har kontor i oljebyen Stavanger og har mange kunder innen denne sektoren.

Hos Assessit har vi erfarne konsulenter med egen erfaring fra bransjen med stor innsikt og bredt nettverk.

 Har du lyst å høre mer om de oppdragene vi har løst og hvordan vi jobber med våre kunder? Da er det bare å kontakte oss.

HELSE

Helsesektoren er en samlebetegnelse for alle tjenester og organisasjoner som er involvert i å gi helsehjelp og fremme helse. Dette inkluderer både offentlige og private aktører.

Helsesektoren omfatter en rekke forskjellige tjenester og fasiliteter, inkludert sykehus, klinikker, legekontorer, tannlegekontorer, psykologkontorer, fysioterapiklinikker, omsorgssentre, apotek og mer.

I Norge har vi gode levevilkår og vi blir stadig eldre, dette gir økende etterspørsel etter helsetjenester innen både offentlig og privat sektor.

Målet med helsesektoren er å gi pasientene den beste mulige behandlingen for deres helsetilstand, og å fremme helse og forebygge sykdom i samfunnet. Helsesektoren er også ansvarlig for forskning, utvikling og distribusjon av medisiner og medisinsk teknologi.

Helsebransjen står overfor en rekke utfordringer og muligheter.

Noen av de viktigste utfordringene inkluderer:

 1. Aldring av befolkningen: Som befolkningen eldes, øker behovet for helsehjelp og omsorg. Dette stiller større krav til helsevesenet, og det kan være utfordrende å møte alle behovene på en effektiv måte.
 2. Mangel på helsepersonell: Det er en økende mangel på helsepersonell, spesielt i enkelte deler av verden. Dette kan føre til overbelastning av helsevesenet og dårligere kvalitet på helsetjenester.
 3. Økende kostnader: Helsetjenester kan være svært kostbare, spesielt i land med høy inntekt. Dette kan gjøre det vanskelig for noen mennesker å få tilgang til nødvendig helsehjelp.
 4. Teknologi og innovasjon: Teknologisk utvikling gir store muligheter for å forbedre helsetjenester og behandlinger, men det kan også være en utfordring å implementere nye teknologier og integrere dem i eksisterende helsesystemer.

Noen av mulighetene i helsebransjen inkluderer:

 1. Bedre tilgang til helsehjelp: Teknologisk utvikling, telemedisin og andre digitale løsninger kan gjøre det lettere for folk å få tilgang til helsehjelp, spesielt i områder med mangel på helsepersonell.
 2. Forebyggende helse: Økt fokus på forebyggende helse kan bidra til å redusere sykdom og belastning på helsevesenet. Dette kan inkludere en større vekt på kosthold og livsstilsendringer.
 3. Personlig tilpasset behandling: Genomisk medisin og andre teknologier kan gjøre det mulig å tilpasse behandlingen til den enkelte pasient, og dermed forbedre effekten av behandlingen.
 4. Effektivisering av helsetjenester: Bruk av teknologi og nye arbeidsmetoder kan gjøre helsetjenester mer effektive og kostnadseffektive, samtidig som kvaliteten på tjenestene øker.

 

Fremtidens ledere

Fremtidens ledere i helse sektoren må være i stand til å navigere i et komplekst miljø med stadig endrede krav og behov. Her er noen av kravene til fremtidens ledere i helse sektoren:

 1. Helhetlig tenkning: Ledere i helse sektoren må forstå helheten i helsesystemet og være i stand til å samarbeide på tvers av organisatoriske og profesjonelle grenser for å kunne gi best mulig behandling og omsorg.
 2. Fokus på pasienter og brukere: Pasientene og brukerne bør være i sentrum for all virksomhet i helse sektoren. Ledere må være i stand til å lytte til deres behov og ønsker, og tilpasse tjenestene deretter.
 3. Teknologisk forståelse: Fremtidens ledere i helse sektoren må ha god forståelse for teknologi og hvordan det kan brukes til å forbedre helsetjenester og omsorg. De må være i stand til å navigere i en stadig mer digitalisert verden og være villig til å ta i bruk nye teknologiske løsninger.
 4. Lederskap og kommunikasjon: Ledere i helse sektoren må være dyktige ledere og kommunikatører, som er i stand til å engasjere og motivere ansatte og samarbeidspartnere. De må være i stand til å delegere ansvar og autoritet, samtidig som de er ansvarlige for resultatene.
 5. Endringskompetanse: Ledere i helse sektoren må være i stand til å lede organisatoriske endringer og tilpasse seg nye krav og behov. De må være i stand til å håndtere usikkerhet og være villige til å utfordre etablerte rutiner og praksis.
 6. Kvalitetsfokus: Ledere i helse sektoren må ha fokus på kvalitet og sikkerhet i helsetjenestene. De må ha god forståelse for risikostyring og være i stand til å arbeide proaktivt for å forebygge feil og ulykker.

 

Hvorfor Assessit?

I løpet av de siste 20 årene har vi i Assessit gjennomført en lang rekke oppdrag og prosjekter for virksomheter innen samlebegrepet Helse. Konkret har vi arbeidet med sykehus, legemidler og apoteker, samt med tjenesteytende aktører innen helse. Dette har vi kunne gjøre da vi i Assessit har erfarne konsulenter som tidligere selv har jobbet eller vært rådgivere innen denne sektoren.

Har du lyst å høre mer om de oppdragene vi har løst og hvordan vi jobber med våre kunder? Da er det bare å kontakte oss.

BÆREKRAFT OG ESG

Ingen i samfunnet og i næringslivet kommer utenom bærekraft. Bærekraft kan sees på som en helhetlig tilnærming til å skape en bedre verden for nåværende og fremtidige generasjoner.

Bærekraft er for de fleste selskaper en del av visjonen og strategien og er en viktig faktor for å være et attraktivt selskap med godt omdømme. Gjenbruk og sirkulærøkonomi, samt lite karbonavtrykk står som viktige mål for mange selskaper.

Bærekraft refererer til å møte dagens behov uten å ofre fremtidige generasjoners mulighet til å møte sine egne behov. Med andre ord handler bærekraft om å ta vare på miljøet, opprettholde økonomisk vekst og skape samfunn som er rettferdige og inkluderende på lang sikt.

ESG står for Environmental, Social and Governance, som er tre faktorer som brukes for å evaluere en organisasjons bærekraftige praksis og ytelse. Environmental (miljømessig) faktorer inkluderer for eksempel reduksjon av klimagassutslipp, forvaltning av naturressurser og håndtering av avfall. Social (sosial) faktorer inkluderer for eksempel arbeidsforhold, menneskerettigheter og samfunnsansvar. Governance (styring) faktorer inkluderer for eksempel selskapets ledelse og styre, risikostyring og selskapets etiske standarder.

ESG-tilnærmingen brukes i økende grad av investorer og finansinstitusjoner for å evaluere selskaper og organisasjoner når de tar investeringsbeslutninger. Dette skyldes økende bevissthet om bærekraft og betydningen av å investere i selskaper som har god bærekraftig praksis og ytelse.

Organisasjoner som har en god ESG-praksis kan tiltrekke seg investorer, ansatte og kunder som verdsetter bærekraft og samfunnsansvar.

Bærekraft og ESG gir mange muligheter for organisasjoner, men det er også noen utfordringer som må overvinnes. Her er noen av dem:

Muligheter:

 1. Positiv påvirkning: Ved å praktisere bærekraft og ESG kan organisasjoner påvirke samfunnet og miljøet på en positiv måte. De kan bidra til å redusere negative påvirkninger på miljøet, bidra til sosial rettferdighet og utvikle en mer ansvarlig styringskultur.
 2. Bedre omdømme: Organisasjoner som har god bærekraftig praksis og ytelse, kan tiltrekke seg ansatte, investorer og kunder som verdsetter bærekraft og samfunnsansvar. Dette kan gi organisasjonen et bedre omdømme og økt tillit.
 3. Innovasjon: Bærekraft og ESG kan føre til innovasjon i produkter og tjenester, og tilby organisasjoner nye muligheter for vekst og utvikling. For eksempel kan organisasjoner finne nye måter å redusere miljøpåvirkninger på, eller utvikle produkter og tjenester som møter samfunnets behov på en mer bærekraftig måte.
 4. Reduserte kostnader: Bærekraft og ESG kan føre til reduksjon i kostnader på lang sikt, for eksempel ved å redusere energiforbruk eller materialbruk. Dette kan øke organisasjonens konkurransekraft og lønnsomhet.

Utfordringer:

 1. Manglende standarder: Det er ingen universelle standarder for bærekraft og ESG, noe som kan gjøre det vanskelig å sammenligne og evaluere organisasjoner. Dette kan føre til forvirring og usikkerhet hos investorer og andre interessenter.
 2. Kompleksitet: Bærekraft og ESG er komplekse og kan innebære mange ulike faktorer. Organisasjoner må forstå og håndtere disse faktorene på en effektiv måte for å oppnå gode resultater.
 3. Mangel på kunnskap og ferdigheter: Bærekraft og ESG krever spesialisert kunnskap og ferdigheter som kanskje ikke er tilgjengelig internt i organisasjonen. Det kan være utfordrende å finne og utvikle de riktige ressursene for å støtte bærekraft og ESG.
 4. Motstridende interesser: Organisasjoner kan stå overfor motstridende interesser når det gjelder bærekraft og ESG. For eksempel kan det være motstridende interesser mellom å redusere kostnader og opprettholde bærekraftig praksis. Organisasjoner må finne måter å balansere disse interessene på for å oppnå suksess med bærekraft og ESG.

 

Fremtidens ledere

Fremtidens ledere vil ha et økende behov for å ha kompetanse innen bærekraft og ESG. Her er noen av kravene til fremtidens ledere:

 1. Kunnskap og forståelse: Ledere må ha god kunnskap om bærekraft og ESG, inkludert de relevante utfordringene og mulighetene, samt de beste praksisene i bransjen. De må også forstå hvordan disse temaene kan påvirke organisasjonens langsiktige suksess.
 2. Analytiske ferdigheter: Ledere må kunne analysere data og informasjon om bærekraft og ESG, og bruke denne informasjonen til å utvikle strategier og tiltak som støtter organisasjonens mål og verdier.
 3. Endringsledelse: Endringsledelse er nødvendig for å implementere bærekraft og ESG i organisasjonen. Ledere må være i stand til å kommunisere effektivt, engasjere ansatte og stakeholdere, og drive endringer gjennom organisasjonen.
 4. Kreativitet og innovasjon: Ledere må kunne tenke kreativt og innovativt når de utvikler løsninger for å integrere bærekraft og ESG i organisasjonens strategi og praksis. Dette kan inkludere utvikling av nye produkter og tjenester, eller redesign av eksisterende prosesser for å redusere miljøpåvirkninger og fremme sosial rettferdighet.
 5. Sosial bevissthet: Ledere må ha en sterk forståelse av organisasjonens sosiale og samfunnsmessige ansvar, og kunne balansere dette med de økonomiske målene. Dette kan inkludere forståelse av kulturelle og etiske forskjeller, samt sosiale og politiske faktorer som kan påvirke organisasjonens virksomhet.
 6. Samarbeid og partnerskap: Bærekraft og ESG krever samarbeid og partnerskap med interessenter, både internt og eksternt. Ledere må kunne bygge og vedlikeholde disse relasjonene på en effektiv måte for å oppnå suksess med bærekraft og ESG.

 

Hvorfor Assessit?

Verden er i endring. Alle bransjer er mer preget av strenge regulatoriske krav til eksempelvis miljøvennlighet og effektivitet. Åpenhetsloven gir mer transparente selskaper og med fokus på neste generasjoner vil det være viktig med ledere som kan bevege seg i dette komplekse landskapet. Assessit har i løpet av de siste snart 20 årene gjennomført en rekke prosjekter og oppdrag for store og små kunder.

Hos Assessit har vi erfarne konsulenter med egen erfaring som strategiske rådgivere innen bærekraft og ESG med stor innsikt og bredt nettverk.

Assessit har også i 10 år gjennomført kåringen Årets Unge Ledere som er vårt bidrag til økonomisk vekst, inkluderende arbeidsliv og mangfold.

Har du lyst å høre mer om de oppdragene vi har løst og hvordan vi jobber med våre kunder? Da er det bare å kontakte oss.

INDUSTRI

Industrisektoren refererer til den delen av økonomien som er involvert i produksjon, automasjon og levering av varer og tjenester gjennom bruk av maskiner, teknologi og arbeidskraft. Dette kan inkludere produksjon av varer som mat, klær, elektronikk, kjemikalier og transportmidler, samt levering av tjenester som reparasjon og vedlikehold av utstyr, engineering og arkitektur. Industrisektoren er ofte sett på som en viktig indikator på økonomisk vekst og utvikling, og er en stor bidragsyter til bruttonasjonalproduktet i mange land.

Industrisektoren står overfor en rekke utfordringer og muligheter i dagens økonomiske landskap. Her er noen av de viktigste:

Utfordringer:

 1. Konkurranse fra lavkostland: Økt globalisering har ført til økt konkurranse fra land med lavere kostnader for arbeidskraft og produksjon.
 2. Teknologisk endring: Den raske teknologiske utviklingen kan føre til at bedrifter som ikke holder tritt med endringene kan falle bak.
 3. Miljøhensyn: Industrisektoren kan ha betydelig negativ innvirkning på miljøet, som klimaendringer og forurensning.
 4. Mangel på kvalifisert arbeidskraft: Det kan være en mangel på kvalifisert arbeidskraft i enkelte sektorer og områder, noe som kan hindre vekst og innovasjon.

Muligheter:

 1. Digitalisering: Den digitale revolusjonen gir muligheter for bedre produktivitet og effektivitet, samt nye forretningsmodeller og inntektskilder.
 2. Bærekraftig produksjon: Miljøhensyn kan også føre til innovasjon og utvikling av mer bærekraftig produksjon og forretningspraksis.
 3. Utvikling av nye markeder: Globaliseringen gir også muligheter for å utvikle nye markeder og øke etterspørselen etter produkter og tjenester.
 4. Skiftende forbrukerpreferanser: Endringer i forbrukerpreferanser, som økt etterspørsel etter bærekraftige produkter og tjenester, kan føre til nye forretningsmuligheter for industriaktører.

 

Fremtidens ledere

Fremtidens ledere i industrisektoren vil stå overfor en rekke utfordringer og muligheter. Her er noen av kravene til fremtidens ledere i denne sektoren:

 1. Evne til å tilpasse seg endring: Fremtidens ledere må være i stand til å forstå og tilpasse seg de raske endringene i teknologi, miljø, markeder og samfunn.
 2. Evne til å tenke strategisk: Ledere i industrisektoren må ha evnen til å tenke langsiktig og strategisk, og ha et klart syn på bedriftens mål og hvordan de kan oppnå dem.
 3. Kompetanse i teknologi: Fremtidens ledere må ha god teknologisk forståelse og kunne utnytte teknologi til å øke produktivitet og effektivitet, samt finne nye forretningsmodeller og inntektskilder.
 4. Evne til å bygge team: Ledere i industrisektoren må ha evnen til å bygge sterke og produktive team, og å motivere og utvikle sine ansatte.
 5. Bærekraftig tenkning: Ledere i industrisektoren må ha en bevissthet om miljøhensyn og bærekraftighet, og jobbe for å utvikle og implementere bærekraftige produksjons- og forretningspraksiser.
 6. Internasjonal erfaring: Med økt globalisering vil det være en fordel for ledere i industrisektoren å ha internasjonal erfaring og evne til å jobbe med kunder og partnere fra forskjellige land og kulturer.
 7. Evne til å ta beslutninger basert på data: Fremtidens ledere i industrisektoren må være i stand til å ta beslutninger basert på data og analyser, og være i stand til å håndtere og bruke store mengder data for å øke effektiviteten og produktiviteten.

 

Hvorfor Assessit?

Assessit har i løpet av de siste snart 20 årene gjennomført en rekke prosjekter og oppdrag for store og små kunder innen industri sektoren.

Hos Assessit har vi erfarne konsulenter med egen erfaring fra bransjen med stor innsikt og bredt nettverk.

Har du lyst å høre mer om de oppdragene vi har løst og hvordan vi jobber med våre kunder? Da er det bare å kontakte oss.

Vil du vite mer?

Vil du vite mer om hvordan vi jobber med
Executive search og rekruttering? Ta kontakt

post@assessit.no

22 15 11 00

Ta kontakt her

Oslo

Rådhusgata 17
0158 Oslo
22 15 11 00

Trondheim

Strandveien 43
7067 Trondheim

Stavanger

Gamle Forusveien 1
4032 Stavanger

Oslo

Rådhusgata 17
0158 Oslo
22 15 11 00

Trondheim

Strandveien 43
7067 Trondheim

Stavanger

Gamle Forusveien 1
4032 Stavanger