fbpx

Vi er opptatt av bærekraft og miljø, og er stolte av å være sertifisert

Assessit som Miljøfyrtårn

I Assessit ønsker vi å dokumentere vår miljøinnsats og samfunnsansvar. Som Miljøfyrtårn har vi et systematisk arbeid for miljøtiltak i hverdagen. Vi har vurdert og valgt bærekraftmål, setter egne mål og gjennomfører tiltak kontinuerlig for en mer miljøvennlig drift, gode leveranser og godt arbeidsmiljø for våre ansatte.

Bærekraft

Vi er opptatt av bærekraft og mangfold. Vi arbeider for å redusere negative miljøkonsekvenser som følger av vår virksomhet og ønsker å bistå våre kunder med å overholde sine klimamål. Vi respekterer grunnleggende menneskerettigheter og oppfatter mangfold og likestilling som en styrke. Vi har valgt ut fire av FN ‘s bærekraftmål som vi mener vi har en mulighet til å påvirke. 

Innspill og forbedring

Dersom du har innspill til hvordan vi kan bli enda bedre, kan det sendes på adressen: post@assessit.no, eller du kan ta kontakt med Miljøfyrtårnansvarlig hos oss. Kontaktinformasjon finnes under «våre ansatte». Er du oppdragsgiver hos oss kan du også benytte QR-koden du får tilsendt i tilbud eller i etterkant av prosess.

Vi skal innrette vårt arbeid slik at det bidrar til å redusere skadelig miljøpåvirkning. Vi skal ha rutiner som sikrer bærekraft gjennom innkjøp, gjenbruk, gode arbeidsforhold og høy grad av miljøbevissthet hos våre ansatte. Alle våre ansatte skal være kjent med våre miljømål

Disse bærekraftmålene er inkludert i alle våre
revisjoner, metodikk og policyer

08. ANSTENDIG ARBEID OG ØKONOMISK VEKST

Assessit er et ledende miljø innen executive search, lederutvelgelse
og leder- og organisasjonsutvikling. Vårt mål er å være med på å skape arbeidsplasser av god kvalitet, og sørger for et fast og trygt og utviklende arbeidsliv for samfunn – og næringsliv.

Vi har gjennom 10 år gjennomført kåringen Årets Unge leder. Årlig har minst 100 unge ledere gjennomgått full assessment hos Assessit. I 2023 gjennomførte vi en endring i kåringen, og for første gang kåret vi Årets Unge Idrettsleder. Dette har vært og skal fortsette å være vårt bidrag til utvikling og annerkjennelse av dyktige unge idrettsledere for å fremme varig, inkluderende og bærekraftig vekst i idretten og arbeidslivet.

Vi skal være med å bekjempe uetisk handel og gjennom vår innkjøpspolicy skal vi sikre at innkjøpene gjøres etisk forsvarlig og har fokus på bærekraft, sosiale forhold, arbeidstakers rettigheter og etisk forretningsvirksomhet.

Innen innkjøp har vi derfor som mål å inngå avtaler som vil være med på å bidra til likestilling i arbeidslivet, anstendig arbeid for alle og økonomisk vekst.

17. SAMARBEID FOR Å NÅ MÅLENE
Gjennom innovasjon, teknologi og bærekraft samarbeider vi med våre kunder og underleverandører for å finne løsninger som er mest mulig miljøvennlige. Vi samarbeider med Norges Idrettsforbund om kåringen av Årets Unge Idrettsleder. Dette er et kjønnsnøytralt og evidensbasert prosjekt, hvor mesteparten av prosessen gjøres digitalt.
Våre konsulenter arbeider i tråd med våre kunders instruksjon, og deres miljøpåvirkning avhenger av våre kunders miljøpolicy og miljøavtrykk.

Vi har gjennom innovasjon og teknologi kommet med produkter som bidrar til bærekraftig utvikling, blant annet en ledertrenersimulator, apper og diverse webinarer. Disse innovative verktøyene har vært en vesentlig årsak til at Assessit har opprettholdt og videreutviklet kundeleveranser under Covid-19. Våre digitale verktøy etterspørres av et økende antall kunder og vi ser at investeringene har bidratt til å holde arbeidslivet i gang i et nedstengt samfunn.

Assessit er en del av Otiga Group og vi samarbeider med øvrige virksomheter i gruppen etter «best practice».

05. LIKESTILLING MELLOM KJØNNENE

Vårt mål er at Assessit skal være en attraktiv arbeidsplass. Vi har likestilling og mangfold i egen virksomhet og skal være en trygg arbeidsgiver.

Assessit er sitt ansvar bevisst og vi vil gjennom våre leveranser ta en aktiv rolle i å sikre likestilling mellom kjønnene, og lik lønn for likt arbeid.

Ved å bruke evidensbasert metodikk og sertifiserte verktøy minsker vi bevisste og ubevisste fordommer relatert til kjønn, etnisitet, alder osv. Alle våre ansatte er sertifiserte i testverktøyene vi benytter.

12. ANSVARLIG FORBRUK OG PRODUKJSON
I Assessit har vi som mål å velge løsninger som er miljøvennlige. Vi skal sikre og tilrettelegge for ansvarlig verdikjede og ta ansvar for egen miljøpåvirkningen i egen virksomhet.

Vårt miljøarbeid skal være forebyggende og integrert i den daglige driften av hele virksomheten. Vår miljøbevissthet skal bedre virksomheten og komme kundene og samfunnet til gode.

Vi har innført prosedyre for vurdering av våre produkter og tjenester sin miljøpåvirkning. Handlingsplanen vår omfatter tiltak innen bl.a. områdene strøm, papirforbruk, reisevirksomhet og drivstoff – og avfallsreduksjon. Hensikten med å utarbeide risikovurdering for miljø er å avdekke oppgaver og områder som kan utgjøre en risiko for påvirkning av ytre miljø. Det gjennomføres årlig en risikovurdering for vårt miljøarbeid. På basis av risikovurderingen fremlegges en tiltaksplan.

Vi leverer produkter og tjenester som i seg selv har liten innflytelse på miljøet. Vi er bevisst vårt karbonavtrykk. Vi tar lite fly og reiser minimalt og gjennomfører stort sett alle ledermøter på teams. Vi har ingen firmabil, og vi kildesorterer avfall.

Vi tar kvalitet og miljø på alvor, og jobber etter prinsippene til ISO 9001:2015 Kvalitet og ISO 14001:2015. Et samarbeid med Assessit skal leve opp til arbeidet med å nå målet for ansvarlig forbruk og produksjon. I selskapet har vi også to ressurser som arbeider med å gjøre rekrutteringsprosessen mer bærekraftig.

Oslo

Rådhusgata 17
0158 Oslo
22 15 11 00

Trondheim

Strandveien 43
7067 Trondheim

Stavanger

Gamle Forusveien 1
4032 Stavanger

Oslo

Rådhusgata 17
0158 Oslo
22 15 11 00

Trondheim

Strandveien 43
7067 Trondheim

Stavanger

Gamle Forusveien 1
4032 Stavanger